Γέρων καὶ θάνατος - El anciano y la muerte

Γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. Διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος τὸ φορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. Τοῦ δὲ Θανάτου φανέντος καὶ πυθομένου δι' ἣν αἰτίαν αὐτὸν παρακαλεῖται, ὁ γέρων ἔφη· Ἴνα τὸ φορτίον ἄρῃς. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλόζωος, [ἐν τῷ βίῳ] κἂν δυστυχῇ.

Un anciano, una vez tras haber cortado leña, cargándola, marchó por un extenso camino; fatigado descargó el fardo, y llamó a la muerte. Aparecióse ésta y preguntó por qué había sido invocada; el viejo respondió: para que levantes la carga. La fábula muestra que todos los hombres aman la vida, aun siendo desgraciados.


(Traducción de David Arboleda Méndez)

No hay comentarios:

Publicar un comentario